Algemene Voorwaarden

Laatst aangepast op:december 6, 2020

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Aquanovus.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Aquanovus V.O.F. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aquanovus V.O.F. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Aquanovus V.O.F.

Aquanovus V.O.F. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of de inhoud onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Aquanovus V.O.F. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden van Aquanovus.nl op deze pagina.

Diensten
Navigatie
Informatie
Ervaring
aquanovus 15 jaar.